Wzorcowanie / kalibracja luksomierzy

Wzorcowanie luksomierzy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nakłada na pracodawcę zapewnienie oświetlenia miejsc pracy zgodnie z warunkami zawartymi w Polskich Normach (PN-EN 12464-1:2012. To samo rozporządznie nakłada również na pracodawców obowiązek wykonania pomiarów natężenia oświetlenia na poszczególnych stanowiskach pracy.

Do realizacji tego typu zadań pomiarowych służą luksomierze (fotometry). Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE) przyrządy te można podzielić na czery grupy:

  • klasa L - fotometry najwyższej jakości f1≤1,5%;
  • klasa A - fotometry wysokiej jakości f1≤3%, f2≤1,5%;
  • klasa B - fotometry średniej jakości f1≤6%, f2≤3%;
  • klasa C - fotometry niskiej jakości;

gdzie f1 jest błędem niedopasowania widmowego, natomiast f2 błędem niedopasowania kierunkowego.

Ze względu na zastosowaną metodę wzorcowania (bezpośrednie porównanie wskazań wzorcowanego luksomierza ze wskazaniami luksimierza klasy A), w naszym laboratorium oferujemy wzorcowanie fotometrów klasy B i C. 

W naszym laboratorium rolę wzorca roboczego odgrywa fotemetr klasy A  - Sonopan L-100, którego bardzo dobre parametry zostały zbadane i opisane w artykule "Analiza wybranych właściwości różnych typów luksomierzy"  z 2015 r. Wyżej wymieniowy luksomierz został wyadjustowany i wywzorcowany w laboratorium akredytowany, przez co zapewniona jest spójność pomiarowa do wzorców jednostki miary natężenia oświetlenia. Dodatkowo właściwości pomiarowe wzorca roboczego potwierdzane są (przed każdym użyciem) poprzez porównanie jego wskazań ze "stałą" wartością natężenia oświetlenia generowaną przez kalibrator fotometryczny Sonopan KF-10.

Wzorcowanie realizowane jest z użyciem źródła światła o temperaturze barwowej właściwej dla światła ciepłego, a punkty pomiarowe mogą być dobierane zgodnie z życzeniem użytkownika wzorcowanego luksomierza w zakresie od 15 lx-ów do 6 klx-ów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Gwarantujemy fachową obsługę klienta. Skorzystanie z naszych usług wiąże się z otrzymaniem najwyższej jakości usług w atrakcyjnie niskiej cenie. Do naszych zalet należy również terminowość i krótki czas oczekiwania na wykonanie zlecenia. Podczas kontaktu można otrzymać więcej informacji na temat kalibracji luksomierzy!

 Klucze dynamometryczne   |    Mierniki elektryczne   |   Wzorcowanie Multimetru   |   Cennik   |   Kontakt   |

LAWMET Anna Andrzejczak

ul. Hutnicza 20B IIp. 81-061 Gdynia

+48 739 25 04 92

biuro@lawmet.com.pl